Code of Conduct

Inom Miljörivarna AB och dotterbolag (fortsättningsvis gemensamt benämnt Miljörivarna) skapar vi en ansvarsfull och långsiktigt sund affärsversverksamhet där hållbarhet skall genomsyra hela verksamheten.

Med hållbar verksamhet och utveckling menas att Miljörivarna erbjuder tjänster och tillgodoser dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Vi skall tillhandhålla effektiv resursanvändning såväl ekonomisk som i utförandet av våra uppdrag.

Uppförandekoden är ett förtydligande av Affärs- och hållbarhetspolicyn och övrig policys och är vägledande för hur dessa skall tolkas. I uppförandekoden framgår de principer vi alla skall sträva efter att följa och den ger oss praktisk vägledning i våra dagliga handlingar och affärsbeslut, dels internt till Miljörivarnas medarbetare och dels externt vid kommunikation och samverkan med kund och andra externa intressenter.

Miljörivarna erkänner de tio principerna i FN:s Global Compact* och verkar för att dessa främjas i de samhällen och miljöer i vilka koncernen verkar. Uppförandekoden är baserad på dessa principer. Respekt för och skydd av miljön, mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och god affärsetik skall integreras i alla affärsbeslut.

* www.unglobalcompact.org

Koden gäller för alla
Affärs- och hållbarhetspolicyn och Uppförandekoden gäller i alla affärsrelationer och skall tillämpas av samtliga medarbetare och affärspartners till Miljörivarna.

Med medarbetare och affärspartners avses i denna uppförandekod samtliga anställda (oavsett anställningsform), inhyrd personal, representanter, underentreprenörer och samarbets-/säljpartners.

Samtliga medarbetare ansvarar för att de känner till och förstår kraven i uppförandekoden.

Som chef/arbetsledare eller annan ledare har du ett extra stort ansvar att föregå med gott exempel och både göra affärer i enlighet med Uppförandekoden och leva efter den varje dag. Du ser till att dina medarbetare får den utbildning de behöver för att förstå koden och de relaterade policyerna.

Om en medarbetare är osäker på hur något skall tolkas eller tvivlar på om specifika beteenden uppfyller de ställda kraven skall närmsta chef eller annan ansvarig rådfrågas.

För att säkerställa implementeringen genomförs interna revisioner årligen vid samtliga avdelningar. Nyckeltal för aktiviteter relaterade till företagets policys och uppförandekod rapporteras och följs upp regelbundet.

Miljörivarna har dessutom en separat uppförandekod för leverantörer, där vi förtydligat våra krav på våra leverantörer avseende integritet, uppriktighet och etiskt beteende.

Brister i efterlevnad och skyldighet att informera
Om du som medarbetare ställs inför en situation som inte verkar överensstämma med principerna i vår uppförandekod, med våra policyer eller med lagar och regler förväntas du meddela och rapportera dina farhågor.

Alla händelser som strider mot Miljörivarnas uppförandekod rapporteras direkt till närmsta chef. Om du av någon anledning inte vill vända dig till din chef eller om du inte är anställd kan du istället vända dig till någon i företagets ledningsgrupp. Det går också bra att rapportera in detta i företagets ärendehanteringssystem.

Alla rapporter som tas emot kommer att utvärderas av den aktuella stabsfunktionen och en intern utredning utförs vid behov. Vid rapportering via företagets ärendehanteringssystem finns möjligheten att vara anonym, tänk dock på att detta ev. kan försvåra en utredning.

Om en medarbetare avslöjar misstänkta brister från koden, skall denne inte straffas på något sätt.

Att bryta mot uppförandekoden kommer att betraktas som allvarligt och kan resultera i disciplinära åtgärder, vilket även kan innebära uppsägning.

Affärsprinciper

Kundrelation och affären

 • Miljörivarna erbjuder flexibla, kundanpassade tjänster som är värdeskapande för kunder och ägare och som är anpassade efter kundens aktuella behov.
 • Behov och krav från kunder skall tydliggöras i hela organisationen och inom Miljörivarna identifierar och efterlever vi krav på produkt och tjänst.
 • Vi tar hand om kundens synpunkter på ett professionellt sätt och vi skall säkerställa att våra kunders uttalade förväntningar och deras behov omhändertas.
 • Genom att mäta graden av kundnöjdhet får vi viktiga indikationer på hur väl vi lyckas skapa konkret kundnytta.
 • Kunder, kollegor och affärskontakter skall behandlas med respekt och ärlighet.
 • Vi skall ha gott omdöme i affärsrelationer och jobbar med att aktivt förebygga risker.
 • Vi respekterar företagets och kundens tillgångar och skyddar så väl företagets som kundens alla materiella och immateriella tillgångar från förlust, stöld och missbruk.
 • I alla affärskontakter gäller ett stort mått av integritet och sekretess.
 • Inom Miljörivarna tror vi på de anställdas delaktighet för ett ökat engagemang.
 • Medarbetarna skall ges stort eget mandat och ansvar att hantera frågeställningar och problem som uppkommer i verksamheten.
 • Samtliga medarbetare skall följa tillämplig lagstiftning och god affärssed.

Affärsetik

 • Affärer skall bedrivas på ett etiskt korrekt sätt och inom Miljörivarna är vi måna om bolagets anseende.
 • Vi tror på sund konkurrens och agerar i enlighet med marknadens regler. Vi diskuterar inte konkurrensfördelar med konkurrenter (som prissättning, rabatter, bonus, försäljningsvillkor etc.).
 • Vi deltar inte i anbudsmanipulationer eller utbyte av information om anbud med konkurrenter.
 • Vi arrangerar eller ingår inte i karteller för prisbildning, fördelning av tjänster, försäljningskvoter eller uppdelning av marknader med konkurrenter.
 • Inom Miljörivarna ställer vi krav på att alla som levererar tjänster och varor till oss delar vår syn på affärsetik och hållbar utveckling.

Korruption och mutor

 • Vi tar aktivt ställning mot alla former av korruption och bedrägeri och tar avstånd från mutor och bestickning.
 • Oberoende av lokal praxis är det aldrig tillåtet att ta emot eller ge personlig ersättning eller andra former av mutor från eller till kund, leverantörer eller offentliga tjänstemän.
 • Det är oacceptabelt att ta emot gåvor eller andra gratifikationer från en affärskontakt med undantag för lokala traditioner och gåvor av ringa värde.

Juridisk efterlevnad

 • Samtliga medarbetare följer lagar, regler och förordningar, och arbetsmarknadens regler respekteras.
 • När lagstiftning saknas skall medarbetare använda eget omdöme. Varje medarbetare måste använda sitt sunda förnuft tillsammans med en lämplig grad av försiktighet.
 • I händelse av att den nationell lagstiftning och lokala regler inte överensstämmer med principerna i FN:s Global Compact råder alltid det högre kravet.

Ekonomi

 • Miljörivarna skall ha en lönsamhet som säkerställer företagets ekonomi och tillväxt.
 • Vi säkerställer att redovisningen och bokföringen är korrekt och uppfyller alla relevanta lagstadgade krav. Här ingår både finansiella och icke-finansiella uppgifter såsom mötesprotokoll, pm, avtal, kontoutdrag, lönelistor, utgifter, personaluppgifter, säkerhets- och miljöuppgifter, produktinformation samt bokföringsverifikat.
 • Finansiell data är faktabaserad och skildrar Miljörivarnas affärsverksamhet. En mängd kontroller används för att säkerställa korrekt redovisning vid varje givet tillfälle.

Rättvisa arbetsvillkor och arbetsplatsförhållande


Medarbetare

 • Medarbetarna är Miljörivarnas viktigaste tillgång. Företagets skall vara en attraktiv och långsiktig arbetsgivare där vi behåller talangerna inom bolaget genom att medarbetarna ges stort eget mandat och ansvar.
  Nöjda medarbetare bidrar till företagets utveckling och lönsamhet och vi ser alla medarbetare som ambassadörer för Miljörivarna som tar varje tillfälle att möjliggöra mervärde för kunden.
 • Medarbetarnas attityd och uppförande påverkar såväl kundnöjdhet som företagets hållbarhetsarbete inom alla områden.
 • Samtliga medarbetare förväntas leva efter och agera enligt företagets värderingar och riktlinjer och tar ett enats ansvar för resultatet.
 • Inom Miljörivarna arbetar vi strukturerat med kompetensutveckling vid introduktioner, inom nuvarande roll och för att kunna ta sig an nya roller.
 • I vårt arbete med hållbarhetsfrågor investerar vi mycket i våra medarbetares kunskaps- och kompetensutveckling.
 • Miljörivarna ansvarar tillsammans med medarbetaren för att skapa en god och stimulerande arbetsmiljö.
 • Vi respekterar varje medarbetarnas integritet och skyddar därmed deras lagrade persondata/personliga integritet.
 • Arbetstiden skall följa tillämplig lagstiftning.
 • Samtliga anställda skall ha anställningsavtal vari deras arbetstider och ersättning uttryckligen anges. All ersättning skall utbetalas utan dröjsmål och i enlighet med gällande lagstiftning.
  Ersättning och villkor skall vara rättvisa och rimliga oavsett geografisk placering samt som minimum följa det som nationella lagar eller branschstandarder anger, beroende på vilket som är högst.
 • Miljörivarna använder sig inte av eller drar nytta av barnarbete. Lägsta anställningsålder får inte vara lägre än åldern för avslutande av obligatorisk skolgång och aldrig lägre än 15 år.
 • Inom Miljörivarna skall inte unga arbetstagare (under 18 år) anställas för någon form av arbete som kan utgöra en risk för deras hälsa, säkerhet eller välbefinnande.
 • Miljörivarna tar avstånd från alla former av tvångsarbete.
  Inom Miljörivarna respekterar vi de anställdas rätt till föreningsfrihet och de anställdas rätt till kollektiva förhandlingar enligt vad som stadgas i gällande lagar och ILO:s konventioner.
 • Varje anställd har rätt att ansluta sig till en fackförening.

Arbetsmiljö

 • Inom Miljörivarna erbjuder vi en god, säker och stimulerande fysisk- och psykisk arbetsmiljö som bidrar till att skapa arbetsglädje, trivsel och lönsamhet.
 • Arbetet med hälsa, arbetsmiljö och säkerhet är en integrerad del av den dagliga verksamheten.
 • Vi identifierar och följer relevant lagstiftning och branschspecifika regler.
 • Vi arbetar för att motverka ohälsa, skador och utslagning från arbetslivet.
 • Miljörivarnas arbetsplatser skall vara trygga, säkra och fria från alkohol och droger.
 • Våra medarbetare skall ges möjlighet att leva ett friskt och aktivt liv för att höja livskvaliteten och öka välbefinnandet.

Se även Arbetsmiljöpolicyn.


Jämställdhet och mångfald

 • Inom Miljörivarna respekterar vi varje människas lika värde och våra relationer skall präglas av en ömsesidig, öppen och rak kommunikation.
 • Vi ser olikheter som en tillgång, att arbeta med mångfald stärker vår kompetens och därmed vår konkurrenskraft.
 • Vi arbetar för ett internt klimat med lika rättigheter och möjligheter för varje individ.
 • All slags diskriminering grundad på partiskhet eller fördom är förbjuden. Med detta avses t.ex. diskriminering på grund av etnicitet, kön, sexuell läggning, civilstånd, graviditet, föräldraskap, religion, bakgrund m.m. Hot om våld, kroppsbestraffning, fysisk eller muntlig kränkning eller andra olagliga trakasserier är förbjudna.
 • Miljörivarna skall vara en trygg och rättvis arbetsplats för alla.

Se även Mångfalds- och jämställdhetspolicy

Miljö

 • Inom Miljörivarna skall vi bedriva verksamheten med så begränsad miljöpåverkan som möjligt med hänsyn till ekonomiska och tekniska resurser.
 • Vi skall minska och förebygga miljöpåverkan vid utförandet av uppdrag och från vår verksamhet genom att bl.a. alltid beakta våra miljöval och minimera de negativa effekterna på miljön från våra transporter, maskiner och kemikalier.
 • Vi arbetar aktivt med energieffektivisering och en hållbar användning av resurser vilket därmed begränsar utsläppen av koldioxid. Detta bl.a. genom att andelen fossil energi som används successivt skall minskas.
 • Vi skall genom att tillhandahålla sanering, avfallshantering och andra tjänster bidrar till minskad miljöbelastning och besparing av naturresurser hos våra kunder och i samhället.
 • Vi följer gällande lagstiftning och lever upp till våra kunders miljökrav.
 • Miljöarbetet skall vara väl förankrat i organisationen genom lämplig utbildning, tydliga instruktioner och engagemang från personal, leverantörer och kunder. Detta skall resultera i ständiga förbättringar av verksamheten.


Mänskliga rättigheter och socialt ansvarstagande

 • Miljörivarna stödjer alla internationellt erkända riktlinjer för mänskliga rättigheter och respekterar dessa rättigheter på alla platser där Miljörivarna utövar affärsverksamhet.
 • Inom Miljörivarna säkerställer vi att vi inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.
 • På Miljörivarna strävar vi efter att ha en positiv inverkan på människor, samhälle och miljö. där vi är en aktiv samhällsaktör som skall bidra till att Sverige och de orter vi finns på utvecklas till en attraktiv plats att verka och bo i.
 • Vi stöttar initiativ och verksamheter som verkar för en hållbar framtid.
 • Detta sker bl.a. genom jobbskapande, deltagande i kompetensutvecklingsprogram, arbetsmarknadsrelaterade aktiviteter så som praktik- och lärlingsplatser.
 • Vi engagerar oss i samhället genom att stödja exempelvis föreningar, kultur, idrott och andra arrangemang, företrädesvis där ungdomar sätts i fokus.
 • Miljörivarna skall bedriva ett ansvarsfullt påverkansarbete i säkerhets- , arbetsmiljö- och miljöfrågor mot branschen, kunder och myndigheter.

Vi finns nära dig

Vi finns i hela landet och har resurser att utföra såväl stora som mindre uppdrag. Kontakta oss för att diskutera den lösning som passar din verksamhet bäst!