Mångfalds- och jämställdhetspolicy

Inom Miljörivarna AB och dotterbolag respekterar vi varje människas lika värde. Bemötande av varandra skall visa på respekt för individen.

Vi ser olikheter som en tillgång då det skapar möjligheter och nytänkande, att arbeta med mångfald stärker vår kompetens och därmed vår konkurrenskraft. Att samarbeta och dra fördel av unik kompetens och kunskap hos varje individ är avgörande för vår framgång.

För att vi ska kunna dra fördel av alla olika perspektiv arbetar vi aktivt för att fostra en inkluderande kultur på våra arbetsplatser och ett internt klimat med lika rättigheter och möjligheter för varje individ.

Vi skall utifrån uppfyllda kompetenskrav sträva efter mångfald i personalsammansättning, vid rekrytering samt vid tillsättning av arbetsgrupper samt vara och aktivt verka för ett jämställt och jämlikt företag avseende såväl anställningsvillkor, arbetsvillkor som utvecklingsmöjligheter.

All slags diskriminering grundad på partiskhet eller fördom är förbjuden. Med detta avses till exempel diskriminering på grund av etnicitet, kön, sexuell läggning, civilstånd, graviditet, föräldraskap, funktionsnedsättning, religion, bakgrund m.m. Hot om våld, kroppsbestraffning, fysisk eller muntlig kränkning, oönskade sexuella inviter eller andra olagliga trakasserier är förbjudna och accepteras inte inom Miljörivarna.

Alla anställda skall känna till och följa denna policy men chefer och ledare har ett speciellt ansvar för att hålla en god moral. Alla diskrimineringsklagomål skall tas på största allvar och hanteras snabbt, konfidentiellt och med respekt för de inblandades integritet.

Miljörivarna skall vara en trygg och rättvis arbetsplats för alla.

För dig som medarbetare inom Miljörivarna innebär detta att:
– Du alltid bidrar till en positiv arbetsmiljö, där alla uppskattas, respekteras och värderas för sina olikheter, och du fostrar en inkluderande företagskultur.

– Du har ett öppet sinne, främjar laganda och uppmuntrar andra att dela med sig av sina idéer så att du kan lära dig av dem.

– Du exkluderar inga personer från möjligheter till utveckling, samtal eller anställningar inom din organisation.

– Du uppmuntrar till och främjar utvecklingen av mångfald i arbetsstyrkan på alla nivåer och i alla yrkesroller.

Denna mångfald och jämställdhetspolicy har fastställts av styrelsen för Corvara Group AB den 23 augusti 2017.

Vi finns nära dig

Vi finns i hela landet och har resurser att utföra såväl stora som mindre uppdrag. Kontakta oss för att diskutera den lösning som passar din verksamhet bäst!