Supplier Code of Conduct

Uppförandekod för leverantörer (Supplier Code of Conduct)
Syftet med denna uppförandekod är att presentera de grundläggande hållbarhetskrav som ställs på leverantör till Miljörivarna AB och dotterbolag (fortsättningsvis benämnt Miljörivarna). Med leverantör avses i denna uppförandekod även leverantörers bolagsorgan, anställda, inhyrd personal, representanter, underentreprenörer och samarbets-/säljpartners.

Uppförandekod för leverantörer är en integrerad del av alla leverantörs- och samarbetsavtal. Uppförandekoden gäller för alla Miljörivarnas verksamheter och för alla leverantörer av varor, tjänster, arbeten och andra affärsaktiviteter till Miljörivarna. Alla Miljörivarnas leverantörer skall respektera principerna i Uppförandekod för leverantörer och efterleva dessa i sina respektive verksamheter. Det åligger även leverantörerna att säkerställa och följa upp att deras underleverantörer och underentreprenörer följer Uppförandekoden.

Miljörivarna erkänner de tio principerna i FN:s Global Compact* och verkar för att dessa främjas i de samhällen och miljöer i vilka koncernen verkar. Uppförandekoden för leverantörer är baserad på dessa principer och består av fyra avsnitt: affärsprinciper, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö.

www.unglobalcompact.org

Uppföljning och granskning
Miljörivarnas leverantörer bekräftar sitt samtycke till att följa Uppförandekod för leverantörer genom att löpande dokumentera efterlevnad av koden. Miljörivarna är beredd att vid behov arbeta tillsammans med sina leverantörer för att säkerställa att uppförandekoden efterlevs.

Miljörivarna förbehåller sig rätten att kontrollera att Uppförandekoden för leverantörer efterlevs med hjälp av följande metoder: leverantörens självutvärdering, genomgång av certifikat och annan information som styrker efterlevnaden samt rätten att utföra föranmälda revisioner på plats för att försäkra sig om att denna uppförandekod följs.

Brister i efterlevnad och skyldighet att informera
Leverantören skall informera Miljörivarna om eventuella brister i efterlevnaden av uppförandekoden. Om leverantörens anställda avslöjar misstänkta brister från koden skall de anställda inte straffas på något sätt.

Om en väsentlig brist noteras skall leverantören upprätta en åtgärdsplan i samråd med Miljörivarna. Miljörivarna har rätt att avsluta avtalet med leverantören, helt eller delvis, i följande fall:

1. Leverantören är oförmögen eller ovillig att vidta erforderliga åtgärder.
2. Leverantören har brutit mot regelverket en eller flera gånger.
3. Leverantören har med avsikt brutit mot uppförandekoden.
4. Leverantören har medvetet undanhållit information om brister i efterlevnaden av koden.

Affärsprinciper

Juridisk efterlevnad
Leverantörer till Miljörivarna skall följa alla tillämpliga lagar och regler på de platser där leverantören utövar affärsverksamhet. I händelse av att nationell lagstiftning och lokala regler inte överensstämmer med principerna i FN:s Global Compact råder det högre kravet.

Utöver detta förväntas leverantörer agera i enlighet med god affärsetik. I affärskontakter gäller ett stort mått av integritet och sekretess. Leverantörer skall skydda såväl Miljörivarna som Miljörivarnas affärspartners och kunders sekretesskyddade information. Leverantörer skall redovisa korrekt och relevant information om både Miljörivarnas och sin egen ekonomi och affärsverksamhet samt konkurrera rättvist och etiskt.

Korruption och mutor
Miljörivarna accepterar inte någon form av korruption eller bedrägeri. Leverantören får inte ge, utlova, erbjuda, begära eller ta emot ersättning eller förmåner som strider mot tillämplig lagstiftning och god affärssed eller som kan påverka, eller uppfattas påverka, objektiviteten i beslut. Leverantörer skall agera mot korruption och mutor och säkerställa att personliga relationer inte påverkar affärsaktiviteterna.

Intressekonflikter
Leverantörer skall säkerställa att inga intressekonflikter uppstår mellan dem och Miljörivarna eller, om sådana konflikter upptäcks, att de elimineras och rapporteras till Miljörivarna.

Mänskliga rättigheter
Miljörivarna förväntar sig att alla leverantörer stödjer och respekterar FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och att leverantören säkerställer att de inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter. Leverantörer skall vidta åtgärder i händelse av kränkningar av mänskliga rättigheter.

Arbetsvillkor

Föreningsfrihet
Miljörivarnas leverantörer skall respektera de anställdas rätt till föreningsfrihet, både positiv och negativ, och de anställdas rätt till kollektiva förhandlingar enligt vad som stadgas i gällande lagar och ILO:s konventioner.

Tvångsarbete
Leverantörer skall inte använda tvångsarbete och deras anställda skall i enlighet med nationell lag eller kontrakt ha rätt att avsluta sin anställning efter rimlig förvarning. Anställda skall inte behöva lämna deposition i form av pengar eller identitetshandlingar hos sin arbetsgivare.

Löner och arbetstider
Arbetstiden för Miljörivarnas leverantörer skall följa tillämplig lagstiftning. De anställda skall ha anställningsavtal vari deras arbetstider och ersättning uttryckligen anges.

All ersättning skall utbetalas utan dröjsmål och i enlighet med gällande lagstiftning.

Ersättning och villkor skall vara rättvisa och rimliga samt som minimum följa det som nationella lagar eller branschstandarder anger, beroende på vilket som är högst.

Barnarbete och unga arbetare
Miljörivarnas leverantörer får inte använda sig av eller dra nytta av barnarbete. Lägsta anställningsålder får inte vara lägre än åldern för avslutande av obligatorisk skolgång och aldrig lägre än 15 år. Om det medges av den nationella lagstiftningen får leverantören anlita barn i åldern 12–15 år för ”lätt arbete” eller i lärlingsprogram. Lön skall utgå och arbetsuppgifterna skall vara enkla och inte inkräkta på skolarbetet.

Leverantören får inte anställa unga arbetstagare (under 18 år) för någon form av arbete som kan utgöra en risk för deras hälsa, säkerhet eller välbefinnande.

Diskriminering
Leverantörer skall behandla alla sina anställda med respekt och värdighet. All slags diskriminering grundad på partiskhet eller fördom är förbjuden. Med detta avses t.ex. diskriminering på grund av etnicitet, kön, sexuell läggning, civilstånd, graviditet, föräldraskap, funktionsnedsättning, religion, bakgrund m.m. Hot om våld, kroppsbestraffning, fysisk eller muntlig kränkning eller andra olagliga trakasserier är förbjudna.

Hälsa och säkerhet
Miljörivarnas leverantörer skall tillhandahålla sina anställda en säker och hälsosam arbetsplats i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Leverantörer skall säkerställa att deras anställda, leverantörer och entreprenörer förses med lämplig information om hälsa och säkerhet samt att relevant utbildning och utrustning tillhandahålls. Alla faror och påföljande hälsorisker som de anställda ställs inför skall utvärderas korrekt, samt nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas.

Leverantörer skall också efterleva de ytterligare säkerhetskrav som avtalats i kontrakt.

Miljö
Miljörivarnas leverantörer skall fortlöpande arbeta med miljöförbättrande åtgärder i sin verksamhet och skall som minimum följa alla tillämpliga lagar och miljöskyddsbestämmelser. Leverantörer uppmuntras att införa ett eget miljöledningssystem för att möta dessa krav.

Miljörivarnas leverantörer skall arbeta för att minska sina utsläpp till luft, mark och vatten samt effektivisera sin energi- och resursanvändning.

Vid hantering av ämnen (material, preparat och produkter) som är klassificerade som miljöfarliga, skall Miljörivarnas leverantörer säkerställa att dessa hanteras, transporteras, lagras, återvinns och/eller kasseras på ett säkert sätt.
Leverantörer skall tillhandahålla uppdaterade och aktuella säkerhetsdatablad samt övrig relevant information och dokumentation utan att Miljörivarna behöver eftersöka detta.

Vi finns nära dig

Vi finns i hela landet och har resurser att utföra såväl stora som mindre uppdrag. Kontakta oss för att diskutera den lösning som passar din verksamhet bäst!