Miljöinventering / markundersökning

Är du fastighetsägare, byggherre eller exploatör och behöver hjälp med miljöinventering eller markundersökning så kan du vända dig till oss.

Vi utför miljöinventeringar av byggnader och lokaler inför ombyggnationer och rivningsarbeten. Inventeringen genomförs som en okulärbesiktning av byggnadsdelar, byggmaterial och installationer. Vid misstanke om miljö- eller hälsofarligt material genomförs provtagning. Vi kan även hjälpa till med en myndighetsanpassad rivningsplan om projektet kräver bygglov.

Vi utför även miljötekniska markundersökningar för kontroll av förorenad mark. Undersökningen görs genom grävning alternativt borrning, jordartsbestämning och provtagning för analys. Om marken innehåller föroreningar och inte uppfyller myndighetskrav kan vi även ombesörja marksanering.

Alla analyser av prover sker externt genom ackrediterade analysföretag. Miljöinventeringar och markundersökningarna dokumenteras med protokoll, foton och analysresultat som sen sammanställs i en slutrapport.

Kontakta oss
Frågor? Kontakta gärna Rolf Westin, Miljörivarna, som är CMF Certifierad Miljöinventerare Fastigheter, tel 073 622 08 40.

Vi finns nära dig

Vi finns i hela landet och har resurser att utföra såväl stora som mindre uppdrag. Kontakta oss för att diskutera den lösning som passar din verksamhet bäst!